Friday, November 16, 2007

रूप मनोहारी


हवी चतुराई देवा नको मूकरूप
पहायाला मन माझे दावी विश्वरूप

सोहळा प्रेमाचा दाटे घरी-दारी
ओढ लागे तुझी देवा सत्वरी

काळ लागे मागे ऊठ लवकरी
डोळे उघड आता पहा धरणीवरी

जाता दिवस वाटे आहे का भास ?
नको दावू आता उरलासे निश्‍वास

करू किती श्रम थकलो रे आता
पहाया रूप तुझे विसावे मी आता

सोहळा नेत्रातून पाहायाचा आहे
मीच मात्र माझा उरलागे आहे

चराचरी साठला नाद तुझा भारी
सत्वर दावी आता रूप मनोहरी


सुभाष इनामदार.

आले निराशेचे ढग

आले निराशाचे ढग गेले आशेचे किरण

नित नव्या विचाराने श्‍वास गेले दमून

उभा राहता टाकली कात त्याने झीजलेली

कधीतरी धग येई हिच आशा मन तारी

गेले गेले ते दिवस उजाडता नवा दिस

लाभे शांत मनाला दावी पालवी ग आता

मन पळे कुठेतरी मी धावतच आहे

मन माझे हादरले तरी आशा अंधुकशी

येतील रे दिस तुझे नको होऊ तु निराश

अंधाराची रात्र सरता येई आशेचा प्रकाश

येई आशेचा प्रकाश


सुभाष इनामदार.