Friday, April 2, 2010

मनातले सांगायलाच हवे

साठलेले मनात बोलायचे असते
कधी शब्दात, कधी देहबोलीतून
व्यक्त व्हायचे असते
सतत काहीतरी विसरत असतो
नको तेच आठवत असते
क्धीतरी कुठेतेरी भेटायला हवे
मनातले ते सांगायलाच हवे


सुभाष इनामदार, पुणे

No comments: