Tuesday, January 29, 2013

आपल्यालाही पंख असते..

 भरारी घेणा-या पिलाला कधी हाती झेलता येतं.
पंख दिसतात..पिसं समोर येतात..पण उड्डाण थांबवता येत नाही..
आपल्यालाही पंख असते..भरारी घेतली असती..आणि
सा-या पक्षांना एकत्र करुन ..मारली असती आकाश भरारी..

दिसणा-या त्या ता-यांना अधिक जवळ तरी पहाता आले असते..
येणा-या प्रत्येक कवडशाचे दार तरी किलकिले केले असते.
भासणा-या चंद्रकोरीच्या भोवती फिरता आले असते..
चांदण्यांच्या प्रकाशात मनसोक्त भटकायला आले असते..


नादावलेल्या मनाला थोडा आवर घातला..
धिर देऊन थोडे शांत केले
अधिरतेने मग पक्षांना स्वच्छंदी हिंडू दिले.
उडणा-या पंखांत अधिक बळ यावे..यासाठी प्रार्थना केली..
 


-सुभाष इनामदार,पुणे

No comments: