Thursday, October 18, 2012

मी तुला


मी तुला स्वप्नात पहावे
की तुला पापण्यात लपवावे
मी तुला शब्दात शोधावे
की तुला भावनेत पहावे
अस्तित्व तुझे मनी असावे
की ते फक्त मला कळावे
अंतरीच्या डोळ्यांनी पहावे ........


पाकळ्या गळून जाव्या
गंध उडून जावा
परी अस्तित्व वृक्षाचे
जसे जागेवरी उरावे
खुणा भेटीच्या विरलेल्या
प्रेम मात्र ह्रदयी उरावे
मी तुला नित्य स्मरत जावे .........


संपून मैफील गेली तरीही
गाणे मनात राहावे
वाट रिकामीच जरीही
वाटेकडे डोळे असावे
वळणावरी सुखाच्या तू मला भेटावे
निशब्द दोघांनी असावेshrikant aphale

No comments: